Fastighetskontoret

Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov, exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Det är de förtroendevalda i fastighetsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Fastighetskontoret ska sedan genomföra nämndens beslut.

Fastighetsnämnden

Organisation

Arbetet på fastighetskontoret leds av fastighetsdirektör Åsa Öttenius. Förvaltningen består av fem avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Administrativa avdelningen ansvarar för att i aktiv dialog med berörda avdelningar, enheter och funktioner utveckla och förvalta fastighetskontorets administrativa processer och rutiner.

Det sker inom områdena

 • ekonomi
 • juridik
 • verksamhetsplanering
 • IT
 • arkiv och registratur
 • strategiskt säkerhetsansvar
 • lokalservice.

Vägledande för uppdraget är att säkerställa stödet, styrningen och utvecklingen sker på ett effektivt och enhetligt sätt till nytta för hela fastighetskontoret och i överensstämmelse med stadens övergripande riktlinjer.

Avdelningen ansvarar för

 • att strategiskt och operativt stödja och styra fastighetskontorets HR- och kommunikationsarbete och för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet inom dessa områden
 • övergripande varumärkesfrågor
 • att samordna kontorets visions- och värdegrundsarbete
 • strategisk långsiktig kompetensförsörjning
 • att ta fram och utveckla processer, styrdokument och verktyg som stöd för chefer och medarbetare
 • integrera kommunikations- och HR-strategier med verksamhetsstrategier.

Fastighetsavdelningen ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning, underhållsplanering och fastigheternas drift.

Verksamheten omfattar bland annat uthyrning, energieffektivisering och miljöfrågor.

Projekt- och upphandlingsavdelningens huvuduppgifter är att genomföra underhålls- och investeringsprojekt samt att ansvara för kontorets projektstyrning och upphandlingsfrågor. Projektverksamheten ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och i samverkan med övriga avdelningar inom kontoret.

Avdelningen ansvarar också för att lämplig projektstyrningsmodell finns och används av alla berörda. Uppdraget innefattar framtagande av fastighetsprogram utifrån ett erhållet verksamhetsprogram, en konkretisering av vad som går att göra inom respektive fastighet där tidigare erfarenheter av motsvarande projekt finns.

Avdelningen ansvarar för kontorets upphandlingskompetens och stöder kontoret i upphandlingsfrågor samt genomför även operativt upphandlingar.

Avdelningens ansvarar för att säkerställa att fastighetskontorets lokalutbud stödjer stadens uppdrag och kundens behov.

Avdelningen ansvarar för utredningar, utveckling och projekt på särskilda uppdrag, och är kontorets resurs inom arkitektur och bevarandefrågor.

Avdelningen ansvarar även för utveckling av fastighetskontorets övergripande styrning vad gäller hållbarhets- och kvalitetsarbete utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Dokument

I vår verksamhetsplan beskriver vi den planerade verksamheten för 2019, som också omfattar vad fastighetskontoret behöver göra det kommande året för att sträva mot den framtidsbild som vi presenterar i flerårsbudgeten.

Fastighetsnämndens verksamhetsplan och budget

I vår verksamhetsberättelse med bokslut beskriver vi resultatet av verksamheten under året och måluppfyllelsen.

Fastighetsnämndens verksamhetsberättelse

Senast uppdaterad