Fastighetskontoret

Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov, exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Det är de förtroendevalda i fastighetsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Fastighetskontoret ska sedan genomföra nämndens beslut.

Fastighetsnämnden

Organisation

Arbetet på fastighetskontoret leds av fastighetsdirektör Åsa Öttenius. Förvaltningen består av fem avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Administrativa avdelningen ansvarar för att i aktiv dialog med kontoret i övrigt, utveckla och förvalta fastighetskontorets administrativa processer och rutiner.

Det sker inom områdena

 • ekonomi
 • juridik
 • verksamhetsplanering
 • IT
 • arkiv och registratur
 • strategiskt säkerhetsansvar
 • lokalservice.

I uppdraget ingår att säkerställa, att stödet, styrningen och utvecklingen sker på ett effektivt och enhetligt sätt. Till nytta för hela kontoret och i överensstämmelse med stadens övergripande riktlinjer.

Avdelningen ansvarar för

 • att strategiskt och operativt stödja och styra fastighetskontorets HR- och kommunikationsarbete och för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet inom dessa områden
 • övergripande varumärkesfrågor
 • att samordna kontorets visions- och värdegrundsarbete
 • strategisk långsiktig kompetensförsörjning
 • att ta fram och utveckla processer, styrdokument och verktyg som stöd för chefer och medarbetare
 • integrera kommunikations- och HR-strategier med verksamhetsstrategier.

Fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning av Stockholms stads fastigheter och byggnader inom kommungränsen samt mark utanför kommungränsen.

Även förvaltning av bostadsrätter för stadsdelarnas särskilda boende ingår i uppdraget samt ansvaret för lokaluthyrning till privata förskolor och upplåtelser av salutorgsplatser.

Verksamheten omfattar även teknisk och ekonomisk förvaltning, underhållsplanering samt fastigheternas drift, uthyrning, energieffektivisering och miljöfrågor.

Projekt- och upphandlingsavdelningens huvuduppgifter är att genomföra fastighetskontorets underhålls- och investeringsprojekt samt att ansvara för projektstyrning.

Arbetet sker på ett kostnadseffektivt sätt och i samverkan med berörda förvaltare, projektutvecklare och övriga avdelningar på kontoret. Avdelningen ansvarar även för att det finns en lämplig projektstyrningsmodell och att alla berörda använder den. I uppdraget ingår att ta fram en konkretisering av vad som går att göra inom respektive fastighet.

Avdelningen ansvarar även för fastighetskontorets upphandlingskompetens . Bistår i upphandlingsfrågor och genomför upphandlingar.

Utvecklingsavdelningen ansvarar för att fastighetskontorets lokalutbud stämmer överens med stadens uppdrag och kundens behov.

Avdelningen är kontorets resurs inom arkitektur och bevarandefrågor och i uppdraget ingår ansvar för utredningar, utveckling och projekt på särskilda uppdrag. Utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv ansvarar avdelningen även för fastighetskontorets styrning av dess hållbarhets- och kvalitetsarbete – ett arbete som sker via fastighetskontorets kvalitetssystem.

Dokument

I vår verksamhetsplan beskriver vi den planerade verksamheten för 2019, som också omfattar vad fastighetskontoret behöver göra det kommande året för att sträva mot den framtidsbild som vi presenterar i flerårsbudgeten.

Fastighetsnämndens verksamhetsplan och budget

I vår verksamhetsberättelse med bokslut beskriver vi resultatet av verksamheten under året och måluppfyllelsen.

Fastighetsnämndens verksamhetsberättelse

Uppdaterad