Bromma stadsdelsförvaltning

Bromma stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Bromma stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • konsumentvägledning
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Bromma stadsdelsnämnd

I Bromma stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Abrahamsberg
 • Beckomberga
 • Blackeberg
 • Bromma Kyrka
 • Bällsta
 • Eneby
 • Mariehäll
 • Norra Ängby
 • Riksby
 • Södra Ängby
 • Ulvsunda Industriområde
 • Åkeshov
 • Åkeslund
 • Alvik
 • Höglandet
 • Nockeby
 • Nockebyhov
 • Olovslund
 • Smedslätten
 • Stora Mossen
 • Traneberg
 • Ulvsunda
 • Ålsten
 • Äppelviken.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Lisa Kinnari. Förvaltningen består av fyra avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. Avdelningarna är Administration, Förskola, Socialtjänst och fritid och Äldreomsorg. Varje avdelning består av ett varierande antal enheter och leds av en avdelningschef.

Avdelningen Administration ansvarar för ekonomi-, personal-, it-, telefoni-, kommunikations- och kvalitetsfrågor, lokal och park, samhällsvägledning, miljöledning samt nämndsekretariat och registratur.

Avdelningen har fyra enheter:

 • stabsenheten
 • ekonomienheten
 • personalenheten
 • lokal- och parkenheten.

E-post: bromma@stockholm.se

Avdelningen Förskola ansvarar för den kommunala förskoleverksamheten för barn i åldern 1–5 år, där förskolor, öppna förskolor samt familjedaghem ingår.

Avdelningen har tio enheter:

 • Abrahamsberg förskolor
 • Alviks förskolor
 • Beckomberga, Nockeby och Olovslunds förskolor
 • Blackebergs förskolor
 • Bromma kyrka förskolor
 • Bällsta och Annedal förskolor
 • Mariehäll förskolor
 • Nockeby förskolor
 • Ulvsunda och Åkeslunds förskolor
 • Äppelviken och Ålsten förskolor.

E-post: bromma@stockholm.se 

Vid frågor gällande kö och avgifter ringer du Stockholms stads kontaktcenter på telefon: 08-508 00 508.

Avdelningen Socialtjänst och fritid ansvarar för bistånd och stöd till barn, ungdomar och vuxna personer med fysiska och psykiska funktionshinder samt har ansvar för fritidsgårdar, ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och arbetsmarknadsåtgärder.

Avdelningen har sju enheter:

 • enheten för stöd och kvalité
 • enheten för mottagning
 • enheten för barn och unga
 • enheten för vuxna
 • enheten för personligt stöd område 1
 • enheten för personligt stöd område 2
 • resursenheten.

För hela avdelningens stöd och styrning finns enheten stöd och kvalité.

E-post: bromma@stockholm.se

Avdelningen Äldreomsorg ansvarar för biståndsbedömning, beslut och uppföljning av vård- och omsorgsinsatser som utförs av egna enheter och privata vårdgivare. Verksamhetsformerna är hemtjänst i enskilt boende och i servicehus, dagverksamhet, särskilda boendeformer med heldygnsomsorg samt förebyggande verksamhet.

Avdelningen har sex enheter:

 • enheten för biståndshandläggning
 • Blackebergs Hemtjänst Demensteam
 • Mälarbacken vård och omsorgsboende Somatik och kök
 • Mälarbacken vård och omsorgsboende Demens
 • Sörklippans vård och omsorgsboende Alviks hemtjänst Demensteam
 • Brommagårdens äldreboende Förebyggande verksamhet.

E-post: bromma@stockholm.se 

Om du vill komma i kontakt med en biståndshandläggare ringer du äldre direkt på telefon: 08-80 65 65.

Dokument

Verksamhetsplan och budget för Bromma stadsdelsnämnd har utformats med utgångspunkt i de mål, riktlinjer, uppdrag och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställer i stadens budget för året. I verksamhetsplanen specificeras hur nämnden ska arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål utifrån lokala prioriteringar och utvecklingsområden.

Verksamhetsplan 2019, Bromma stadsdelsförvaltning (pdf, 38,4 MB, nytt fönster)

Bromma stadsdelsförvaltning bedömer att Bromma stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål inom given budgetram.

Verksamhetsberättelse 2017

Uppdaterad