Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar hur dessa kommunala verksamheter ska utföras inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Hässelby Gård
 • Hässelby Strand
 • Hässelby Villastad
 • Grimsta
 • Kälvesta
 • Nälsta
 • Råcksta
 • Vinsta
 • Vällingby.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Denise Melin. Förvaltningen består av fem avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningar

Avdelningen håller samman arbetet med förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning samt hanterar frågor som kultursamordning, kommunikation, IT, lokal, säkerhet, stadsmiljöfrågor samt övergripande plan- och miljöfrågor. HR ger stöd till ledning och chefer i personalrelaterade frågor.

E-post: strategiska.hasselby-vallingby@stockholm.se

Ekonomi ansvarar för förvaltningens redovisning och bokslut samt för att stötta verksamheterna i deras budget- och prognosarbete.

E-post: ekonomi.hasselby-vallingby@stockholm.se

Avdelningen utreder barn, ungdomar och vuxnas behov av stöd och skydd. Avdelningen hanterar bland annat försörjningsstöd, relationsvåld samt missbruksproblematik.

Avdelningen ansvarar för kommunala förskolor. Förskolan omfattar tio enheter med cirka 2500 inskrivna barn. Inom avdelningen hanteras även handläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt insatser till barn i behov av särskilt stöd inom kommunala förskolan.

E-post: forskola.hasselby-vallingby@stockholm.se

Avdelningen utreder och fattar beslut om insatser för personer upp till 65 år med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Avdelningen rymmer

 • gruppbostäder
 • daglig verksamhet
 • boendestöd
 • träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Inom avdelningen organiseras förvaltningens öppna och förebyggande arbete för barn och unga. Avdelningen omfattar bland annat parklekar, öppen förskola, fältassistenter, fritidsgårdar, drogförebyggande arbete och föräldrarådgivare. Avdelningen ansvarar också för medborgarkontor och medborgarvärdar.

Avdelningen utreder och fattar beslut om stöd-, vård- och omsorgsinsatser för personer över 65 år, insatser som utförs av egna enheter eller privata vårdgivare. Inom avdelningen finns

 • hemtjänst
 • vård- och omsorgsboenden
 • öppna mötesplatser för seniorer.

Uppdaterad