Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar hur dessa kommunala verksamheter ska utföras inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

I Kungsholmens stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Kungsholmen
 • Stadshagen
 • Kristineberg
 • Fredhäll
 • Marieberg
 • Lilla Essingen
 • Stora Essingen.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektören Ann-Christine Hansson. Förvaltningen består av tre avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningar

Verksamheten omfattar den kommunala förskolan inklusive öppna förskolor och parklekar samt habiliteringsverksamhet för förskolebarn med motorisk funktionsnedsättning.

I Kungsholmens stadsdelsområde finns 32 förskolor med cirka 2000 inskrivna barn.

Avdelningen svarar för service och omvårdnad till personer över 65 år. I verksamhetsområdet ingår bland annat hemtjänst, servicehus, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, anhörigstöd och träfflokal.

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i stadsdelsområdet får den hjälp och det stöd de behöver i socialt utsatta situationer. Förebyggande arbete bedrivs bland barn, ungdomar och vuxna för att i ett tidigt skede uppmärksamma individer som är i behov av insatser. Försörjningsstödsenheten arbetar för att bidragstagare ska bli självförsörjande.

Inriktningen inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att identifiera och undanröja hinder för delaktighet i samhället samt ge förutsättningar för ett självständigt liv.

Dokument

Verksamhetsplanen är ett dokument där stadsdelsnämnden redogör för hur tilldelad budget ska användas.

Verksamhetsplan 2019 (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Verksamhetsberättelsen är stadsdelsförvaltningens rapport till nämnden över det gångna året. I verksamhetsberättelsen kan stadsdelsnämnden följa upp målen som lagts i verksamhetsplanen för året.

Verksamhetsberättelse 2017 antogs av stadsdelsnämnden den 1 februari 2018.

I broschyren Kungsholmen i korthet kan du läsa om stadsdelsförvaltningens verksamheter, hur pengarna är fördelade och vilka politiker som sitter i stadsdelsnämnden. Du kan också läsa om hur du som bor på Kungsholmen och Essingeöarna kan vara med och påverka utvecklingen genom att lämna medborgarförslag.

Kungsholmen i korthet 2019 (pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad