Norrmalms stadsdelsförvaltning

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Norrmalms stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Norrmalms stadsdelsnämnd

I Norrmalms stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Norrmalm
 • Vasastaden
 • Skeppsholmen
 • en liten del av Östermalm.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson. Förvaltningen består av sex avdelningar.

Avdelningar

Inom administrativa avdelningen finns nämndkansli, arkiv och registratur, dataskyddsombud, intern kontorsservice och samordning av trygghets- och säkerhetsfrågor samt planerings- och uppföljningsfrågor.

E-post: norrmalm@stockholm.se

Avdelningen ansvarar för Norrmalms kommunala förskolor, för preventions- och fältarbete och för att erbjuda barn och unga öppna fritidsinsatser. Förskola och fritid är indelad i sju enheter.

 • Haga förskolor
 • Johannes förskolor
 • Karlbergs förskolor
 • Matteus förskolor
 • Mitt i city förskolor
 • Odenplans förskolor
 • Fält och fritidsenheten

Avdelningen ansvarar för parker och parkskötsel inom Norrmalms stadsdelsområde.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Stadsdelsdirektören stab ansvarar för samhällsvägledning till nyanlända samt för kommunikations- och pressfrågor.

Samhällsvägledning
E-post: samhallsvagledning.city@stockholm.se

Kommunikations- och pressfrågor
E-post: kommunikation.norrmalm@stockholm.se

Avdelningen ansvarar för biståndsbedömning för äldreomsorg för boende inom stadsdelsområdet, förebyggande verksamheter samt för kommunala utförarverksamheter inom äldreomsorg. Här ingår:

 • beställarenheten äldreomsorg
 • enheten för förebyggande verksamhet
 • hemtjänst Norrmalm
 • Väderkvarnens- vård och omsorgsboende.

Avdelningen ansvarar även för socialtjänst som utreder, motiverar, beviljar och följer upp stöd till barn, unga och vuxna. Inom avdelningen finns kommunal utförarverksamhet inom socialtjänst. Här ingår:

 • familjeenheten, barn och unga mellan 0–19 år
 • ekonomiskt bistånd
 • vuxenenheten
 • utförarverksamheten
 • äldre- och socialtjänstavdelningens stab.

Uppdaterad