Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret biträder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i deras uppdrag att effektivt leda och samordna hela Stockholms stads verksamhet.

Stadsledningskontorets uppdrag att styra, utveckla och samordna stadens verksamhet utifrån majoritetens budget sker i nära dialog och samarbete med förvaltningar och bolag. I uppdraget ingår att säkerställa sunda finanser i staden på både kort och lång sikt genom en aktiv ekonomistyrning.

Stadsledningskontoret analyserar och följer stadens utveckling på ett strategiskt plan för att kunna lämna råd och förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om förbättringar. Stadsledningskontoret samordnar stora projekt och ärenden som involverar flera nämnder eller förvaltningar.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Organisation

Arbetet på stadsledningskontoret leds av stadsdirektören Magdalena Bosson. Stadsledningskontoret består av en stab och fem avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Staben håller samman stadsledningskontorets arbete med politiska uppdrag och kontorets övergripande strategiska planering samt är ett stöd till stadsdirektören och de två biträdande stadsdirektörerna. Därutöver ingår ansvar för

 • samordning av kontorets verksamhetsplanering
 • stadens strategiska samarbete med akademi och högre utbildning i Stockholm
 • främjande av stadens innovationsarbete och samverkan och aktiv medverkan i satsningen Digital Demo Stockholm
 • stöd till strategiska projekt
 • utformning och samordning av stadens strategiska samarbete med Region Stockholm och andra kommuner
 • omvärldsbevakning, samhällsanalys och långtidsutredning.

Arbetet leds av stabschefen.

Avdelningen leds av biträdande stadsdirektör och består av:

Kvalitet

Kvalitet ansvarar för stadens strategiska styrning och verksamhetsuppföljning inom välfärdssektorn, stadsövergripande frågor som rör kvalitet, trygghet och mänskliga rättigheter samt ansvar för stadens statistikenhet och arbete med beslutsstöd. Därutöver ingår ansvar för

 • internkontroll
 • brukarundersökningar
 • samordning platssamverkan
 • arbetet mot våldsbejakande extremism
 • förebyggande trygghetsarbete
 • kontakter med civilsamhället
 • mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet
 • nationella minoriteter.

Verksamheten leds av biträdande avdelningschef.

E-post: kvalitet.slk@stockholm.se

Stadsutveckling

Stadsutveckling har en strategisk och samordnande roll för stadsutveckling, klimat, miljö och infrastruktur samt ansvarar för controllerfunktionen för ekonomi- och verksamhetsstyrning och uppföljning inom avdelningens ansvarsområde. Därutöver ingår ansvar för

 • strategiska näringslivsfrågor
 • strategiska fastighetsfrågor
 • strategiska klimat- och miljöfrågor
 • samordning av frågor kopplade till arbetet med Agenda 2030
 • trygghetsinvesteringar
 • samordning av arbetet med boende för nyanlända
 • process för privata utförare som vill bygga samhällsfastigheter.

Verksamheten leds av biträdande avdelningschef.

E-post: funktion.stadsutveckling.slk@stockholm.se

E-post för frågor om stadens arbete med Agenda 2030: funktion.agenda2030.slk@stockholm.se

Säkerhet

Säkerhet samordnar Stockholms stads trygghets- och säkerhetsarbete. Avdelningen ansvarar för strategisk samverkan med andra myndigheter så som Länsstyrelsen och polisen i säkerhetsfrågor och utveckling av arbetet med strategi för civilt försvar. Avdelningen ansvarar för stadens arbete med mobila ordningsvakter samt organiserar stadens Tjänsteperson i beredskap (TiB) och ansvarar för stadens del i Samverkan Stockholmsregionen.

Verksamheten leds av biträdande avdelningschef.

E-post: sakerhet.slk@stockholm.se 

Avdelningen leds av biträdande stadsdirektör och består av:

Finans

Finans upprättar och följer upp stadens budget, ansvarar för redovisning, bokslut och årsredovisning, finansstrategi samt internbank. Ekonomistyrning, uppföljning av effektivitet, övergripande analyser av den ekonomiska utvecklingen, bevakning och utredning av frågor som är strategiska för staden är andra viktiga områden.

Finans gör ekonomiska kommunkoncernanalyser och utvärderingar samt har det övergripande och samordnande ansvaret för kommunkoncerens ekonomi- och koncernrapporteringssystem. Vidare ansvarar avdelningen för strategiska upphandlingsfrågor och för de förvaltningsinterna ekonomi- och upphandlingsfunktionerna.

Verksamheten leds av ekonomidirektören.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Digital utveckling

Digital utveckling ansvarar för strategisk ledning och styrning av digital utveckling och förnyelse i staden. Det omfattar frågor om

 • arkitektur
 • verksamhetsutveckling
 • projektledning
 • teknisk utveckling
 • och leverantörsstyrning.

Digital utveckling initierar och samordnar förändringsinitiativ och ansvarar för samordning av den digitala utvecklingen vid stadens förvaltningar och bolag. Digital utveckling har ett helhetsansvar för att samverkan med leverantörer och samarbetet med stadens verksamheter fungerar på en stadsövergripande nivå.

Digital utveckling arbetar för att medborgare har en enkel väg in till information om kommunal service och medverkar till att effektivisera stadens administration och verksamhet med hjälp av digitala lösningar.

Verksamheten leds av IT-direktören.

E-post: funktion.digital.utveckling@stockholm.se

 

Avdelningen ger service åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott, beredningar och råd samt åt rotlar och partikanslier. I ansvaret ingår den formella granskningen av ärenden som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar i och att föra protokoll vid deras sammanträden. Därtill ingår ansvar för kommunstyrelsens ärende-, dokument- och informationshantering.

Avdelningen lämnar juridisk rådgivning till stadens nämnder, förvaltningar, bolag, stiftelser och kommunalförbund. Avdelningen gör rättsutredningar och är ombud i förhandlingar i och utanför domstolar samt håller utbildningar, upprättar och granskar avtal samt deltar i beredningsarbetet.

Avdelningen arbetar även i utvecklingsprojekt inom ärende-, dokument- och informationshantering och förvaltar stadsövergripande system.

Avdelningen leds av stadsjuristen.

E-post: slk-juridiska.avdelningen@stockholm.se

Avdelningen ansvarar för att leda stadens kommunikationsarbete och förvaltar och utvecklar de övergripande styrdokumenten för kommunikation. I ansvaret ingår de gemensamma kanaler som stadsinformationstavlor, sociala medier samt stadens webbstruktur inklusive ett intranät.

Avdelningen bevakar EU-frågor, samordnar övergripande påverkansarbete gentemot EU och matchar stadens stora satsningar med EU-medel samt ger strategiskt stöd och följer upp det internationella arbetet. I avdelningens ansvar ingår vidare kommunledningens officiella representation och de utländska professionella studiebesöken.

I avdelningens uppdrag ingår också uthyrning av Stadshusets festsalar, visningsverksamheten och administration av borgerliga vigslar i Stadshuset.

Avdelningen leds av kommunikations- och omvärldsdirektören.

E-post: kommunikations-och-omvarldsavdelningen@stockholm.se

Avdelningen leder och utvecklar stadens personalstrategiska arbete och bidrar därigenom till att utveckla Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare.

Avdelningen arbetar med personalstrategiska frågor och bereder ärenden till personal- och jämställdhetsutskottet samt till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Avdelningen svarar för arbetet med stadens centrala samverkansgrupp Cesam.

Avdelningen ansvarar för stadens

 • strategiska kompetensförsörjning
 • personalstrategisk utveckling och chefsförsörjning
 • arbetsgivar-, omställnings- och pensionsfrågor
 • förvaltning och utveckling av personalsystem.

Avdelningen leds av personaldirektören.

E-post: slk-personalstrategiska.avdelningen@stockholm.se

Uppdaterad