Kommunstyrelsens utskott och råd

Under kommunstyrelsen finns några utskott och råd. Utskotten har beslutanderätt medan råden enbart har en rådgivande, ej beslutande, funktion.

Kommunstyrelsens utskott

Utskottet ska besluta på kommunstyrelsens vägnar i en viss bestämd grupp ärenden. Kommunstyrelsen avlastas på så viss från ett antal mera specialiserade och detaljerade frågor, delvis av rutinkaraktär.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott ansvarar även för strategiska personal- och arbetsgivarfrågor med mera. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen välja utskottet inom sig bland ledamöterna och ersättarna i styrelsen.

Ledamöter i ekonomiutskottet

Utskottet ska på kommunstyrelsens vägnar stödja, följa upp, samordna och utvärdera nämndernas och de kommunala bolagens insatser på integrationsområdet.

Ledamöter i kommunstyrelsens integrationsutskott

Utskottet ska på kommunstyrelsens vägnar stödja, samordna, följa upp och utvärdera nämndernas och de kommunala bolagens insatser inom trygghetsområdet.

Kommunstyrelsens råd

Kommunstyrelsens pensionärsråd är ett rådgivande organ med syfte att bereda Stockholms pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Kommunstyrelsens pensionärsråd verkar genom överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder. Rådet är inte överordnat  stadsdelsnämndernas pensionärsråd.

Rådet ska ta initiativ till förbättringar för stadens pensionärer, samverka med stadsdelsnämndernas pensionärsråd och även samarbeta med Region Stockholms pensionärsråd. Rådet ska vara remissorgan i ärenden av principiell karaktär och som berör de äldre i staden.

KFS 2007:15, Instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Rådets ledamöter och möteshandlingar

Rådet består av nio ledamöter och nio ersättare som utses av kommunstyrelsen för ett år och administreras av äldreförvaltningen enligt kommunfullmäktiges instruktion. 

Äldreförvaltningen

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens pensionärsråd

Kommunstyrelsens pensionärsråd möteskalender och möteshandlingar

Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd anmäls till äldrenämnden.

Äldrenämnens möteskalender och möteshandlingar

Kontakt för kommunstyrelsens pensionärsråd

Äldreförvaltningen
Telefon: 08-508 36 200 (växel) 
E-post: aldreforvaltningen@stockholm.se

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor verkar som rådgivande organ i frågor som har funktionshinderaspekter för stockholmare med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Rådet

  • verkar som rådgivande organ i frågor som har funktionshindersaspekter
  • tar initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar
  • har en stödjande funktion för stadens nämnd- och bolagsanknutna råd
  • kan framföra synpunkter på stadens övergripande arbete med funktionshindersfrågor
  • kan yttra sig över förslag till policy- och styrdokument som berör personer med funktionsnedsättning

Rådet kan inte ersätta enskilda handikapporganisationers rätt att samverka enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HoSL).

Rådets ledamöter och möteskalender

Rådet utses av kommunstyrelsen och består av åtta ledamöter som är förtroendevalda och åtta ledamöter samt fyra ersättare som företräder handikapporganisationerna. Nomineringarna samordnas av Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholm, HSO.

Rådets ledamöter väljs för fyra år och sammanträder minst sex gånger årligen.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor

Kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågors möteshandlingar och möteskalender

I enlighet med beslut i Budget 2019-2021 ska det under kommunstyrelsen finnas ett råd för Agenda 2030.

Senast uppdaterad