Kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen delas ut årligen av Stockholms stad för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden.

Kvalitetsutmärkelsen ska stimulera och uppmuntra verksamheterna att utveckla sin kvalitet och öka servicen och nyttan för stockholmarna. Att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse är ett sätt att få hjälp att utveckla sin verksamhet. Det ger en genomlysning av verksamheten och skapar engagemang bland medarbetarna.

Kvalitetsutmärkelsen bidrar till att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i stadens verksamheter när stadens medarbetare deltar i att beskriva hur de arbetar med utveckling av sin verksamhet för att bli ännu bättre. Kvalitetsutmärkelsen är ett utvecklingsinstrument som syftar till att skapa mesta möjliga nytta för stockholmarna.

Tävlingsklasser:

 • Förskola
 • Skola
 • Äldreomsorg (inklusive myndighetsutövning)
 • Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning (inklusive myndighetsutövning)
 • Andra verksamheter (såsom administrativa verksamheter, stadens bolag och tekniska verksamheter).

Prisutdelning i Stadshuset

Kvalitetsutmärkelsens prisutdelning sker den 26 november 2019 under högtidliga former i Blå hallen i Stadshuset. Vinnarna av Kvalitetsutmärkelsen får, förutom ära och uppmärksamhet, ett diplom och en prischeck. Pengarna ska användas till att utveckla verksamheten vidare.

Delta i Kvalitetsutmärkelsen

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden kan delta i Kvalitetsutmärkelsen. 

För att få delta krävs följande:

 • Enheten ska ha budgetansvar.
 • Enheten ska ha personalansvar.
 • Enheten ska bestå av minst fem medarbetare inklusive chef.
 • Enskilt drivna verksamheter måste till minst 51 procent serva stockholmare.
 • Deltagandet ska anmälas i respektive nämnd eller styrelse.
  • Privat driven verksamhet: Kontakta den förvaltning som ni tillhör. Fristående förskolor och skolor: kontakta utbildningsförvaltningen. Hemtjänst, avlösning och ledsagning: kontakta den stadsdelsförvaltning där ni har merparten av era uppdrag.
  • Verksamhet på entreprenad: Kontakta den förvaltning som ni har avtal med.

För att kunna vinna Kvalitetsutmärkelsen krävs att enheten har en budget i balans.

Är du intresserad av att delta eller känner du till någon verksamhet där god service och hög kvalitet står i fokus? Uppmana dem att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

Frågor angående Kvalitetsutmärkelsen kan ställas till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se.

Anmälan

I år gick ansökningstiden för att delta i Kvalitetsutmärkelsen ut den 20 maj. I år har det inkommit 38 bidrag, som nu kommer få en utvärdering och återkoppling på styrkor och utvecklingsområden. De frågor som de deltagande enheterna besvarat finns att läsa i anvisningarna för Kvalitetsutmärkelsen.

Anvisningar Kvalitetsutmärkelsen (pdf, 147,8 kB, nytt fönster)

Checklista Kvalitetsutmärkelsen (pdf, 289,2 kB, nytt fönster)

Ordlista Kvalitetsutmärkelsen (pdf, 35,7 kB, nytt fönster)

Vilka verksamheter som deltar i årets utmärkelse och en beskrivning av deras kvalitetsarbete kommer att publiceras på denna sida senare i höst.

Bedömningsprocessen

När alla tävlingsbidrag kommit in till staden är det dags för bedömningsprocessen.

 • Stadens examinatorer utvärderar ert bidrag och gör ett besök i er verksamhet. Besöket är en del i utvärderingen och syftar till att fördjupa och nyansera bilden av verksamhetens kvalitetsarbete.
 • Examinatorerna ger senare en muntlig och skriftlig återkoppling till er verksamhet om de styrkor och utvecklingsmöjligheter de sett i utvärderingen.

Domarkommittén utser de enheter som får utmärkelsen i de olika klasserna. Domarkommittén består av förvaltnings- och bolagschefer samt representanter för organisationer eller högskola. Stadsdirektören är ordförande i kommittén.

Varje år utbildar staden examinatorer i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Examinatorerna är medarbetare i Stockholms stad eller i verksamheter som arbetar på uppdrag av staden. Det är deras engagemang och kunskap som gör det möjligt att genomföra arbetet med utmärkelsen.

Bli examinator

Informationsträffar

Under februari och mars arrangerades informationsträffar för de verksamheter som är intresserade att delta i Kvalitetsutmärkelsen 2019. Under dessa träffar gick vi igenom frågorna och anvisningarna för utmärkelsen och gav tips inför deltagandet.

Presentation från informationsträff om Kvalitetsutmärkelsen (pdf, 2,5 MB, nytt fönster)

Vinnare av Kvalitetsutmärkelsen 2018

Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kvalitetsutmärkelse: Misa Bondegatan

Motivering:
”Denna verksamhet arbetar utifrån en helhetssyn och ett stort individfokus. Insatserna anpassas utifrån brukarens egna idéer, intressen och resurser. Verksamheten nyttjar sina resurser väl. Det handlar bland annat om medarbetarnas kompetens och samarbeten som ger effekt på såväl vikarie- som lokalanvändning.

Verksamheten har också ett omfattande och strukturerat arbete kring jämställdhet och normkritik. Bland annat har ett arbetsmaterial tagits fram, som används för diskussioner på arbetsplatsen. Här arbetar man utifrån tydliga mål, där varje enskild medarbetare görs delaktig i planering och uppföljning.”

Misa Bondegatans tävlingsbidrag (pdf, 887 kB, nytt fönster)

Skola

Hedersomnämnande: Eriksdalsskolan

Motivering:
”Denna skola arbetar framgångsrikt med inkludering och mot diskriminering och kränkande behandling. Här finns en tydlig likabehandlingsplan. Den omsätts i praktiken genom aktiviteter som involverar såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Exempelvis anordnas temadagar och skolan har också genomgått hbtq-certifiering.

Det imponerar att en så stor organisation hittat metoder att strukturera arbetet på ett sätt som når alla. Enheten belönas med ett hedersomnämnande för att de på ett föredömligt vis arbetar metodiskt och framgångsrikt med inkludering och likabehandlingsfrågor.”

Eriksdalsskolans tävlingsbidrag (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Andra verksamheter

Kvalitetsutmärkelse: Trafikkontorets it-enhet

Motivering:
”Denna enhet visar en stark drivkraft att utveckla verksamheten och har ett inkluderande arbetssätt i kontakterna med sina kunder. De uppdaterar sig kontinuerligt kring användarbehovet genom att vara lyhörda och även genom att praktisera hos kund.

Ledarskapet är tydligt och det finns ett bra samspel mellan ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. Här har man en hög medvetenhet om varje medarbetares unika kompetens och hur den kan sättas i ett större sammanhang.

Enheten har en väl utvecklad systematik för uppföljning och hur de vidareutvecklar sin verksamhet utifrån den. Det systematiska kvalitetsarbetet har lett till användarvänlighet, kundnöjdhet och arbetsglädje.”

Trafikkontorets it-enhets tävlingsbidrag (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Äldreomsorg

Kvalitetsutmärkelse: Kostenheten, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Motivering:
”Enheten har ett genomtänkt och systematiskt arbetssätt för att göra brukare och kunder delaktiga på såväl individ- som gruppnivå, bland annat genom olika brukarforum. Enheten arbetar strukturerat med uppföljning där resultat och analys används för att identifiera utvecklingsområden.

Det finns en tydlig ledarskapsidé, som går ut på att frigöra medarbetarnas handlingskraft, genom att stödja deras motivation och engagemang. Här deltar medarbetarna i alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet och uppmuntras att ta ett stort ansvar. Enheten har gjort en kvalitetsresa som lett till såväl nöjdare brukare som bättre arbetsmiljö.”

Kostenheten, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tävlingsbidrag (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Förskola

Kvalitetsutmärkelse: Lär & Kan Förskolor, Bromma stadsdelsförvaltning

Motivering:
”På den här förskolan är barnen högst delaktiga. Genom personalens lyhördhet för barnens intressen anpassas aktiviteterna. Ett exempel är ’prova-på’-veckor, där barnen har möjlighet att välja och utforska olika aktiviteter. Det goda bemötandet finns ständigt på agendan; såväl utifrån personalens bemötande som hur barnen bemöter varandra.

Ledarskapet präglas av en stor tilltro till allas förmåga. Här skapas möjligheter för lärande i organisationen genom exempelvis interna nätverk och pedagogiska kaféer. Det systematiska kvalitetsarbetet är tydligt, där kunskapen från analyser av uppföljningar och resultat används för att utveckla verksamheten vidare.”

Lär & Kan Förskolor, Bromma stadsdelsförvaltnings tävlingsbidrag (pdf, 8,7 MB, nytt fönster)

Tidigare vinnare

Klassen: Förskola
Vinnare:
Björnboda-Sörgårdens förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Familjestödsenheten, Farsta stadsdelsförvaltning
Hedersomnämnande: Försörjningsstödsenhet 2, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Klassen: Äldreomsorg
Hedersomnämnande: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Hedersomnämnande: Jobbtorg Fokus Unga, Aim

Klassen: Förskola
Vinnare: 
Grimsta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning; Råcksta förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare: Stockholms hotell- och restaurangskola – kök och servering, utbildningsförvaltningen

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Grupp- och servicebostäder i Bromma, Bromma stadsdelsförvaltning; Socialjouren, uppsök och rådgivning, socialförvaltningen

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB
Hedersomnämnande: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare: Parkmiljöavdelningen norra innerstaden, Norrmalms, Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar

Klassen: Förskola
Vinnare:
Förskolan Sagan, Södermalms stadsdelsförvaltning

Klassen: Skola
Vinnare: Sturebyskolan, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Enheten för ekonomiskt bistånd, Skärholmens stadsdelsförvaltning; Relationsvåldsteamet, Skärholmens stadsdelsförvaltning; Södermalms grupp- och servicebostäder, Teckentullens dagliga verksamhet, Prima LLS

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Sätra vård- och omsorgsboende, Skärholmens stadsdelsförvaltning

Klassen: Andra verksamheter
Vinnare: Enheten för verksamhetsutveckling, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning; Loftets fritidsverksamhet vid Skarpnäcks skola, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning; Kontaktcenter, Stockholms stad

Klassen: Förskola
Vinnare:
Mitt i city förskolor, Norrmalms stadsdelsförvaltning; Sjöstadsskolan, utbildningsförvaltningen; Sylvester, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Klassen: Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vinnare: Enheten för vuxna och socialpsykiatri – Drogfritt nätverk, Farsta stadsdelsförvaltning

Klassen: Äldreomsorg
Vinnare: Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo

Uppdaterad