Innovationsplattform hållbara Stockholm

För att kunna implementera Stockholms stads innovationsstrategi i sin verksamhet har staden initierat projektet Innovationsplattform hållbara Stockholm.

Stockholms stads innovationsstrategi visar vägen för hur innovationsförmågan i stadens verksamheter kan stärkas och bidra till att möta framtida samhällsutmaningar. Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS), som ursprungligen initierades av stadens exploateringskontor och drevs 2016-2019, tar avstamp i de hinder som pekas ut i strategin. De flesta har organisatorisk karaktär och visar på ett ökat behov av kunskap om innovationsprocesser och vikten av samverkan.

Innovation 

Vinnova har beviljat Stockholms stads ansökan till utlysningen "Innovationsplattform för hållbara attraktiva städer – fas 3" med bland annat följande motivering:

"Stockholms stads innovationsplattform beskriver relevanta och angelägna utvecklingssteg och ansökan bygger tydligt vidare på lärdomar från tidigare projektfas. Framförallt ser Vinnova att flytten till stadens stadsledningskontor ger innovationsplattformen ytterligare möjligheter att påverka hela stadens verksamhet. Bedömningen är att plattformen kommer att bli välförankrad i organisationen vilket ger goda förutsättningar för verksamheten att leva kvar efter projektets slut."

Projektet ska bygga en ökad insikt om förutsättningar för, och behov av, innovation i stadens olika verksamheter utifrån ett stadsövergripande systemperspektiv.

En tydlig intern och extern kommunikation kring Stockholms stads innovationsarbete ska bidra till att bygga en ökad kunskap och förståelse skapas för Stockholms stads innovationskapacitet. Följeforskningen kommer att identifiera och peka på behov av ytterligare aktiviteter som behövs för att stärka stadens innovationskapacitet. 

Projektet bygger på ett av exploateringskontoret tidigare initierat projekt med den övergripande frågeställningen: Hur kan man arbeta innovativt i syfte att driva på och stödja målet om 140 000 nya bostäder och hur det kopplar till Vision 2040.

En central del för projektet är att tillvarata digitaliseringen för att öka Stockholms stads innovationskapacitet med målet om en hållbar stadsutveckling.

Informationsmaterial

Innovationsplattform hållbara Stockholm, informationsfolder (pdf, 540 kB, nytt fönster)

Informationsfoldern beskriver det ursprungliga projektet och publicerades 2016.

Projektorganisation

Projektet leds från 2019 av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

I projektet medverkar KTH, RISE och Vinnova.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova finansierar projektet.

Uppdaterad