IPHS – Innovationsplattform hållbara Stockholm

Stockholms stad har tagit fram en innovationsstrategi som visar vägen för hur innovationsförmågan hos stadens verksamheter kan stärkas och bidra till att möta framtida samhällsutmaningar.

För att kunna implementera innovationsstrategin i sin verksamhet har exploateringskontoret initierat ett projekt som heter Innovationsplattform hållbara Stockholm. Projektet tar avstamp i de hinder som pekas ut i strategin. De flesta har organisatorisk karaktär och visar på ett ökat behov av kunskap om innovationsprocesser och vikten av samverkan. 

Syfte och övergripande frågeställning: Hur kan man arbeta innovativt i syfte att driva på och stödja målet om 140 000 nya bostäder och hur det kopplar till Vision 2040.

En central del för projektet är att tillvarata digitaliseringen i syfte att öka Stockholms stads innovationskapacitet med målet om en hållbar stadsutveckling.

Projektet pågår mellan 2016 och 2019. Det är indelat i tre kärnprocesser som drivs av olika delprojektledare och samordnas av huvudprojektledaren.

Projektupplägg

  1. Förstå: Omfattar kartläggning av dagens arbetsformer och vilka innovationsprocesser som redan pågår. För att få helhetssyn på arbetet ingår även följdforskning.
  2. Förankra: Fokuserar på innovationsledning och samspelet mellan nätverk och stadsutvecklingsprojekt. Vilken kunskap, verktyg och samverkansformer behöver medarbetarna för att kunna arbeta mer innovativt än idag för att klara bostadsmålet kopplat till Vision 2040.
  3. Förverkliga: Utifrån de lärdomar som kommer fram bidrar projektet till att stödstrukturer, verktyg och metoder utvecklas som möjliggör storskalig implementering av innovationsstrategin.

Informationsmaterial och nyhetsbrev

Innovationsplattform hållbara Stockholm, informationsfolder (pdf, 540 kB, nytt fönster)

Innovationsplattform hållbara Stockholm, nyhetsbrev, juni 2018, (pdf, 575 kB, nytt fönster)

Innovationsplattform hållbara Stockholm, nyhetsbrev, mars 2018, (pdf, 735 kB, nytt fönster)

Projektorganisation

Exploateringsnämnden är beställare av projektet och det ägs och drivs av exploateringskontoret.

Exploateringskontoret

Projektpartners är RISE, KTH och stadens miljöförvaltning. I styrgruppen ingår representanter från dessa organisationer samt stadens innovationsdirektör. Exploateringskontorets förvaltningsdirektör är ordförande.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova finansierar projektet.

Senast uppdaterad