Innovation

För att fortsätta växa hållbart och erbjuda en hög kvalitet i Stockholms stads verksamheter behövs nytänkande och innovation. Innovationer är mycket viktiga för stadens ekonomiska, sociala och ekologiskt långsiktiga hållbarhet.

En hög innovationskapacitet är en förutsättning för att säkerställa vår fortsatta välfärd. Staden måste aktivt bidra till att stärka och utveckla ekosystem och arenor för innovation.

För att bibehålla Stockholms starka position i den globala konkurrensen om investeringar, företagsetableringar och arbetskraft behövs samverkan som bidrar till innovationer. Det behöver ske både i stadens egen verksamhet och i samarbete med andra aktörer i regionen. En avgörande del i arbetet är att samarbeta med såväl kommuner och landsting/regioner som akademier och näringsliv.

Stadens innovationsarbete är nära sammankopplat med verksamhets- och kvalitetsutveckling och arbetet med att använda AI och digitalisering som verktyg för att uppnå målet att vara en smart och uppkopplad stad.

För att främja en höjd innovationskapacitet behövs kunskap, strukturer och system. Ledarskapet har en viktig roll i att uppmuntra nya idéer och lösningar för verksamheten. För att skapa ett arbetsklimat som inspirerar till och främjar innovation krävs en öppen och tillåtande kultur.

Stadens idésluss är ett verktyg under utveckling. Idéslussen ska bidra till att utveckla metoder för att förbättra innovationsförmågan och möjligheterna att ta tillvara goda idéer och innovativa lösningar från stadens medarbetare och verksamheter.

Användningen av AI, digitalisering och ny teknik skapar förutsättningar för innovation och ökad tillväxt i Stockholm, men också möjligheter till ökad effektivitet och innovationskraft. Genom samordning, lärande och uppföljning utvecklas stadens innovationsarbete så att det bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Genom projektet ”Innovationsplattform hållbara attraktiva städer” vill Stockholms stad skapa möjligheter för en ökad innovationskapacitet. Projektet ska bygga en ökad insikt om förutsättningar för, och behov av, innovation i stadens olika verksamheter utifrån ett stadsövergripande systemperspektiv.

Innovationsplattform hållbara Stockholm

Samarbete för ökad innovationsförmåga

Stadens innovationsförmåga är beroende av ett nära samarbete med andra aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och akademi. Staden arbetar med att utveckla samarbetet med akademin och har partnerskapsavtal med bland annat Stockholms universitet och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.

Senseable City lab

Genom ett partnerskap mellan Stockholms stad, KTH och MIT (Massachusetts Institute of Technology) placeras ett senseable City Lab i Stockholm. Det handlar om stordata, AI och Internet of things som skapar förutsättningar för en utveckling av framtidens smarta stad. Syftet är att staden ska få en fördjupad förståelse för socioekonomiska och miljömässiga utmaningar i den växande staden.

Senseable City lab

Digital Demo Stockholm

Digital Demo Stockholm är ett samarbete där staden tillsammans med aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi arbetar för att hitta innovativa, digitala lösningar på samhällsutmaningar.

Det långsiktiga målet för DDS är att skapa en innovativ marknad som kan bidra till en långsiktigt hållbar regional utveckling. Genom att sträva mot att uppfylla flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som samtliga parter gemensamt vill uppnå och verka för, skapas ett hållbart samhälle som får internationell uppmärksamhet. Därmed får näringslivet också möjlighet att skapa tjänster och lösningar som går att skala upp, akademin publiceringar och det offentliga hållbar medborgaranytta. DDS kan bidra till att Stockholm kombinerar innovation med hållbarhet för att bli ”Stockholm Innovation Capital 2030".

DDS startades 2015 av KTH, Ericsson, Skanska, Scania, ABB och Vattenfall, med behovsägare från Stockholms stad och Region Stockholm. Därefter har Telia och Stockholms Universitet tillkommit.

Digital Demo Stockholms webbplats

Urban ICT Arena

Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansarena i Kista där digitaliseringens möjligheter utvecklas, testas och visas upp i en urban miljö. Inom Urban ICT Arena utvecklar akademi, näringsliv och offentlig sektor nya digitala lösningar för framtidens samhälle och näringsliv. Stockholms stad är en av grundarna till testbädden.

Urban ICT Arenas webbplats

Openlab

Openlab är ett kreativt center för att lösa samhällsutmaningar, grundat av Stockholms stad i samarbete med Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting), Länsstyrelsen, KTH, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Södertörns högskola.

Målet är att skapa förutsättningar för innovativa lösningar med syfte att höja livskvaliteten för Stockholms invånare. Openlab involverar studenter, företag, forskare, invånare, offentliga aktörer och andra som vill bidra till en hållbar och attraktiv Stockholmsregion

Openlabs webbplats

Stockholms Innovationsstipendium

Stockholms Innovationsstipendium lyfter innovationskraften i Stockholmsregionen genom att premiera och stimulera idérika personer att gå vidare med sin innovation.

Stockholms Innovationsstipendium

Organisation

På stadsledningskontoret arbetar innovationsdirektören som långsiktigt ska bidra till en utveckling av stadens innovationsförmåga och arbetssätt så att organisationen ökar sin förmåga till att förnya och utveckla stadens verksamheter med både hög kvalitet och effektivitet.

Stadsledningskontoret

Styrande dokument

Innovationsstrategin beskriver arbetet som måste göras för att behålla Stockholms starka position i den globala konkurrensen.

Innovationsstrategi för Stockholms stad (pdf, 277 kB, nytt fönster)

Uppdaterad