Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. Gemensamt dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Det finns också fem erkända nationella minoritetsspråk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är

 • judar
 • romer
 • samer
 • sverigefinnar
 • tornedalingar.

De fem erkända nationella minoritetsspråken:

 • jiddisch
 • romani chib
 • samiska
 • finska
 • meänkieli.

Det är inte tillåtet att föra statistik på etnisk grund, vilket innebär att de uppgifter som staden har baserar sig på uppskattningar som gjorts tillsammans med minoriteterna. Enligt dessa uppskattningar bor det cirka 100 000 personer i Stockholms stad som identifierar sig som nationell minoritet. Tillhörighet baserar sig på självidentifikation.

Förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att staden bedriver ett särskilt arbete som främjar finska, meänkieli och samiska, bland annat att Stockholms stad

 • arbetar för att enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med stadens verksamheter
 • verkar för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken
 • anordnar äldre- och barnomsorg som främjar minoritetskulturen/minoritetsspråket om någon önskar detta.

Grundskydd för nationella minoriteter

Kommuner ska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer genom ett grundskydd.

Grundskyddet innebär att Stockholms stad

 • informerar de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs
 • skyddar och främjar de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
 • främjar barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket
 • ger de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör.

Nationella minoriteternas rättigheter i staden

 • Rätt att vara delaktig i stadens arbete med att förverkliga de nationella minoriteternas rättigheter.
 • Rätt att utveckla minoritetsspråket, bland annat genom modersmålsstöd i förskolan och annan pedagogisk verksamhet samt modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasium.
 • Rätt att främja kulturen genom att till exempel söka kulturstöd.
 • Tornedalska, sverigefinska och samiska minoritetsgrupperna har rätt till förskola och äldreomsorg på sina minoritetsspråk.
 • Tornedalska, sverigefinska och samiska minoritetsgrupperna har rätt att få äldreomsorg på sina minoritetsspråk och har rätt att använda sitt språk i kontakter med staden.

Stockholm är förvaltningsområde för finska och från 1 februari 2019 även för samiska och meänkieli.

Kulturstöd

Kulturförvaltningen svarar på frågor om kulturstöd till föreningar för nationella minoriteter.

Kulturstöd och utvecklingsstöd

Språk och modersmålsundervisning

Om du är elev eller vårdnadshavare och har frågor om modersmålsundervisning ska du i första hand kontakta din skola.

Modermålsundervisning

Delaktighet och inflytande

Stockholms stad samråder med representanter från minoritetsgrupperna i de frågor som berör minoriteten eller när en fråga aktualiseras från grupperna.

Organisation

Varje nämnd har ett eget ansvar för att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses. Stadsledningskontoret samordnar och stödjer nämndernas arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.

Organisation

Styrande dokument

Riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter

Riktlinjerna beskriver stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter och fördelar ansvar mellan stadens nämnder.

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter (pdf, 9,9 MB, nytt fönster)

Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018–2022

Strategin syftar till att lägga fast Stockholms stads övergripande inriktning samt arbetssätt och ansvarsfördelning för hur arbetet med romsk inkludering ska bedrivas.

Strategi för romsk inkludering 2018–2022 (pdf, 13,7 MB, nytt fönster)

Uppdaterad