Socialtjänst

Personer som av olika skäl behöver stöd i sin vardag, under kortare eller längre tid, kan få stöd av socialtjänsten. Socialtjänsten är ett samlingsbegrepp för en rad olika kommunala insatser, exempelvis stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, ekonomiskt stöd eller stöd med boende.

Socialtjänst och social omsorg är ett av stadens bredaste områden med en gemensam nämnare: Stöd till människor i olika ålder och med vitt skiftande behov. Därför finns en pallet med insatser som kan användas var för sig eller tillsammans. Allt stöd ska utformas individuellt. Utgångspunkten är den enskildes behov.

Vissa insatser behövs under kortare tid. Det kan exempelvis handla om att rehabilitera en ung person från drogmissbruk men som efter att ha kommit på fötter klarar sin vardag väl. Andra kan behöva stöd hela livet. Då behöver stödet förändras beroende på livssituation.

De allra flesta insatserna hos socialtjänsten bygger på att personer själva upplever behov av hjälp och själva söker stöd. Är du över 20 år är det endast insatser som beslutats enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, som kan genomföras mot individens vilja.

För barn upp till 18 år finns fler insatser som kan utföras mot barnets eller vårdnadshavarens vilja. Sådana insatser är noga reglerade enligt bland annat lagen om vård av unga, LVU.

Organisation

Stockholms stads socialtjänst är fördelad på socialförvaltningen och de 14 stadsdelsförvaltningarna. Dessutom köper staden olika tjänster från privata utförare.

Socialförvaltningen

Stadsdelsförvaltningar

Funktionshindersombudsmannen

Stockholm ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga. Stadens nämnder och bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar att arbeta för detta. Funktionshindersombudsmannen ska driva på och stödja det arbetet.

Funktionshinderombudsmannen

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, SHIS

SHIS Bostäder är stadens bostadssociala resurs och har kommunfullmäktiges uppdrag att tillhandahålla bostäder åt personer som inte har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden.

Stiftelsen Hotellhem i Stockholms webbplats

Styrande dokument

Stadens budget pekar ut riktningen för socialtjänstens arbete. Dessutom finns ett stort antal riktlinjer som anger hur arbetet ska utföras.

Uppdaterad