Trafik

Stockholms stad ansvarar för alla kommunala vägar och gator inom kommunen. Trafiksystemet ska vara pålitligt, tryggt och säkert och klimatpåverkan från trafiken ska vara minimal.

Stockholms stad ansvarar för drift och underhåll av gator, gång- och cykelbanor, broar och signalreglerade korsningar inom kommunens gränser. Trafikverket ansvarar för de stora trafiklederna genom staden.

Trafikverkets webbplats

Därtill ansvarar staden för avgiftsbelagda parkeringsplatser på gatumark och på bolaget Stockholm Parkerings parkeringsplatser utomhus och i garage runt om i staden.

Stockholms Stads Parkering AB

När staden växer krävs ett förändrat sätt att se på resande och trafik. Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns. Därtill finns ett antal styrdokument som beskriver hur staden ska arbeta med trafikfrågor och vilka mål som finns för arbetet för en trafiksäker, effektiv trafik med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan.

Information om särskilda trafikregler, parkeringsregler, stadens trafiksäkerhetsarbete och arbetet med drift och underhåll av stadens gator och vägar finns på stadens webbplats. Där finns också information om felanmälan och möjlighet att lämna synpunkter på trafikmiljön i Stockholms stad.

Gator och vägar

Felanmälan och synpunkter på trafik- och utmiljön

Aktuell trafikinformation sprids i samarbete med bland annat Trafikverket och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) på webbplatsen trafiken.nu.

Trafiken.nu 

Om- och nybyggnation

När staden växer och stockholmarna blir fler måste också möjligheterna att resa och att transportera varor byggas ut. Att bygga ut infrastrukturen för gång-, cykel-, väg- och spårtrafik är viktigt för att Stockholm ska fungera.

Stockholm växer

Statistik och rapporter

Varje år genomför Stockholms stad en stor mängd utredningar av Stockholms trafik- och utemiljö. Syftet är bland annat att utvärdera hur åtgärder fungerat och vad de har gett för resultat. Dessutom följs trafikutvecklingen i staden upp löpande. Miljöfakta finns på webbplatsen Miljöbarometern.

Utredningar och rapporter

Stockholms miljöbarometer

Organisation

Trafikkontoret ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator och vägar samt för avgiftsbelagd parkering på gatumark.

Trafikkontoret

Det kommunala bolaget Stockholm Parkering ansvarar för parkeringsytor utomhus och i garage runt om i staden.

Stockholms Stads Parkerings AB

Styrande dokument

Framkomlighetsstrategi

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns. Strategin gäller till och med år 2021.

Framkomlighetsstrategi (pdf, 2,89 MB nytt fönster)

Cykelplan

Cykelplanen är en del av framkomlighetsstrategin och beskriver åtgärder i infrastruktur och i drift och underhåll för att göra det lättare att pendla med cykel och att fler ska välja att ta cykeln.

Cykelplan för Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Gångplan

Stadens gångplan beskriver situationen för Stockholms fotgängare och presenterar en målbild för ökad gångvänlighet i Stockholm och en handlingsplan för stadens arbete med gångfrågor under åren 2015-2020.

Gångplan (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Godstrafikplan

Godstrafikplanen anger att staden ska planera för att transporternas förutsägbarhet ska öka, att godstransporternas negativa miljöpåverkan ska minska och att utvecklingen ska ske i samverkan med andra aktörer. Planen innehåller en handlingsplan för perioden 2018 – 2022.

Godstrafikplan (pdf, 1,13 MB, nytt fönster)

Hastighetsplan

Hastighetsplanen beskriver arbetet för höjd trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet genom ändrade hastighetsgränser i Stockholms stad.

Hastighetsplan (länk till Stockholm.se)

Parkeringsplan

Stadens parkeringsplan fastställer parkeringsregler och taxor.

Parkeringsplan (pdf, 15 MB, nytt fönster)

Stomnätsplan

Stomnätsplanen är en gemensam plan som tagits fram av trafikförvaltningen (Region Stockholm) och Stockholms stad. I den behandlas långsiktiga mål för stombussarna utveckling samt förslag på åtgärder som kan förbättra framkomlighet, punktlighet och regularitet.

Stomnätsplanen (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Miljöprogram

Stadens miljöprogram för perioden 2016-2019 innehåller sex miljömål, varav ett avser miljöanpassade transporter, och 30 delmål som ska uppfyllas. Miljöprogrammet gäller för alla stadens förvaltningar och bolag.

Miljöprogram för Stockholms stad inkluderar följande riktlinjer: (pdf, 8,81 MB, nytt fönster)

Uppdaterad