Upphandling

Stockholm är en snabbt växande stad med högt satta mål om en hållbar utveckling. För att nå dessa mål ska Stockholms stad arbeta med upphandling och inköp som ett strategiskt verktyg.

Stockholms stad köper entreprenader, varor och tjänster för cirka 32 miljarder kronor om året. En stor del av detta är entreprenader, men en betydande del är också varor och tjänster.

Alla inköp och all leasing och hyra av varor, tjänster och entreprenader ska göras utifrån stadens övergripande styrdokument för upphandling och i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning, till exempel lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV).

När upphandling genomförs ska detta ske i enlighet med gällande lagar och stadens interna regler mot mutor och jäv.

Organisation

Varje förvaltning och bolag ansvarar för sina inköp och upphandlingar. Vissa upphandlingar sker centralt eller gemensamt och omfattar flera eller alla förvaltningar och bolag.

Stadsledningskontoret ansvarar för strategiska upphandlingsfrågor.

Stadsledningskontoret

Serviceförvaltningen genomför gemensamma och centrala upphandlingar samt erbjuder upphandlingsstöd till stadens förvaltningar och bolag

Serviceförvaltningen

Styrande dokument

Stockholms stads program för upphandling och inköp

Programmet beskriver hur stadens upphandlingar ska fungera som styrmedel för hållbar utveckling samt ansvarsfördelningen inom staden.

Program för upphandling och inköp (pdf, 149 kB, nytt fönster)

Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling (pdf, 221 kB, nytt fönster)

Riktlinjer om mutor och representation

Riktlinjer skall vara ett stöd för oss i vårt arbete och i vår relation med andra som vi kommer i kontakt med i tjänsten. Riktlinjerna gäller för alla
förtroendevalda och anställda i staden och i stadens bolag.

Riktlinjer om mutor och representation (pdf, 95,3 kB, nytt fönster)

Uppdaterad