Tillgänglighet för webbplatsen .stockholm

Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

 • hur webbplatsen .stockholm uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

 • Rubriknivåer hoppas över, vilket behöver förbättras. Från H1 till H4. På sidor som har filtreringsfunktionen finns en rubrik med ”Hitta nn” och som har ett rubriksatt formulär. WCAG 1.3.1 (A)
 • Formulärfält är angivna med rubriker vilket är ologiskt eftersom de snarare är del av innehållet och som grupp behöver en gemensam rubrik. Gäller sidor med filtreringsfunktionen. WCAG 1.3.1 (A)
 • Webbplatsen använder formulärfält som är kodade med div-elementet i stället för att använda html5-element. Dessa görs om med role="" för att skapa tillgänglighet till skärmläsaranvändare. Detta skapar onödiga svårigheter med att få till tillgängligheten på dessa fält eftersom det i html5-elementen finns inbyggda mekanismer som hanterar till exempel funktionen för att skicka formuläret och att skrolla. WCAG 1.3.1 (A)
 • WAI-ARIA överanvänds ibland där det inte riktigt finns behov. Undermenyerna är inte heller uppmärkta så att de hänger ihop med toppmenyn med aria-expanded. Skärmläsaranvändare kan därför ha svårt att orientera sig i menystrukturen. WCAG 4.1.2 (A)
 • Aria-expanded används bara delvis på webbplatsen. På menyer och andra områden kan aria-expanded användas mer. WCAG 4.1.2 (A)
 • Enstaka kartor på webbplatsen som är avsedda att användas för navigering (till exempel kartan med cykelpumpar) saknar alternativ lägesinformation. WCAG 1.1.1 (A)

Problem för användare med kognitiv funktionsnedsättning

 • För att hjälpa användare att förstå var en viss typ av information eller tjänst finns kan en A–Ö-funktion erbjudas. Alternativt en webbplatskarta. Dessa lämpar sig där användarna kan förväntas känna till specifika termer som de vill söka information om. Webbplatsen, som är i ett uppbyggnadsskede, saknar ännu A–Ö-funktion och webbplatskarta. WCAG 2.4.5 (AA)

Problem för användare med nedsatt färgseende

 • Menyn och vissa klickbara områden behöver förbättras och märkas ut på mer än ett (1) sätt så att det blir tydligt att området går att klicka på. WCAG 1.4.1 (A)

I pågående utveckling av webbplatsen sker hela tiden tolkningar av standard och riktlinjer för att åstadkomma så god tillgänglighet som möjligt. Vid testning av tillgänglighet har ett antal förbättringsåtgärder hittats. Av dessa återstår ovanstående punkter där behov av eventuella åtgärder ska fastställas.

Vår ambition är att ha fastställt slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem, och åtgärdat dem, senast 1 januari 2020.

Så har vi testat webbplatsen

Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av webbplatsen .stockholm.

Senaste bedömningen gjordes den 5 december 2018 och är godkänd av styrgruppen för Stockholm webb.

Redogörelsen uppdaterades senast 2019-09-20.

Uppdaterad