Utredningar och rapporter

Staden genomför kontinuerligt utredningar och mätningar för att stötta verksamheternas arbete och utveckling.

Brukarundersökningar

Stockholms stad genomför årligen brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden. Resultaten är ett viktigt verktyg i enheternas kvalitetsutvecklingsarbete.

Varje år undersöker Stockholms stad hur medborgarna uppfattar sin stadsmiljö. I undersökningen får ett antal stockholmare svara på frågor om hur de uppfattar stadens service. Resultaten används för att se hur väl vi når våra mål om att hålla staden ren, trygg och tillgänglig.

Trygghetsmätning

I trygghetmätningen, som genomförs vart tredje år, har stockholmarna fått svara på frågor kring upplevd trygghet och oro i bostadsområdet, oro för att utsättas för brott, upplevda ordningsproblem samt utsatthet för brott. Trygghetsmätningen innehåller dels rapporter uppdelat per stadsdelsförvaltning och dels en stadsövergripande rapport över hela staden.

Varje år sedan 2017 undersöker Stockholms stad hur stockholmarna upplever frågor kring demokrati, inflytande och diskriminering.

Undersökning om ungdomars levnadsvanor

Vartannat år genomför Stockholms stad en enkätundersökning med ungdomar i årskurs nio och andra året i gymnasiet, den så kallade Stockholmsenkäten. Ungdomarna svarar på frågor inom olika områden, till exempel droger, spel, skola och psykisk hälsa. Resultatet presenteras i rapporter uppdelade på stadsdelsnivå och en sammanfattande årsrapport.

Uppdaterad