Kultur och stadsutveckling

För utvecklingen av staden behövs information och fakta om kulturaktörer och stockholmarnas kulturliv. Staden har tagit fram en rad rapporter och undersökningar som kunskapsunderlag.

Kultur ger staden karaktär

Kultur kan vara konsten på ditt torg, musiken i dina hörlurar eller biblioteket som ordnar författarkvällar. Kultur är också teaterföreställningen du aldrig glömmer, museet som gav dig helt nya bilder av din stad eller danskvällen på Alviks kulturhus, Stockholms mest välbesökta samlingslokal i föreningsdrift. Mode, arkitektur och design är konstnärliga uttryck som omger oss i vardagen. Kulturen finns ofta på fler ställen än väntat.

Samlingslokaler och mötesplatser

Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholms stad, är en rapport och en kartläggning. Här kan du se var bland annat biografer, bibliotek, allmänna samlingslokaler, studieförbundslokaler, fritidsgårdar och hembygdsgårdar finns i Stockholms fjorton stadsdelsområden.

Undersökningen genomfördes av kulturförvaltningen på uppdrag av kulturnämnden 2015 och visar bland annat att bibliotek och allmänna samlingslokaler är väl spridda över hela staden medan biografer, museer och scener är koncentrerade till innerstaden.

Med utgångspunkt i Stockholms befolkningsprognos och den nuvarande lokalstrukturen drar rapporten slutsatsen att det fram till 2023 kommer att behövas ett antal nya samlingslokaler.

Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Ytterstadens kulturpotential 

Rapporten innehåller en modell, Kulturpotential, där kulturaktiviteter och kulturförutsättningar tillsammans pekar på platsers kulturpotential. En undersökning av 23 olika indikatorer över hela Stockholm redovisas i kartor.

Kulturpotential (pdf, 55 MB, nytt fönster)

Kulturlivsundersökning, Slakthusområdet

Slakthusområdet står inför en stor förändring när livsmedelsverksamheter flyttar ut och innehållet i en ny stadsdel börjar ta form. Kulturen behöver finnas med i planeringens tidiga skeden. Rapporten lyfter fram kulturaktörer i Slakthusområdet och deras syn på den pågående omvandlingen samt hur staden planerar en stadsdel med inriktning på bostäder, handel och kultur.

I rapporten framkom följande nyckelaspekter för utvecklingen av ett vitalt kulturliv i området:

  • Engagerade kulturaktörer
  • Tillgång till lokaler – både publik inriktning och för produktion
  • Lämna öppet för det oplanerade i arbetet med att upprätta en ny stadsdel
  • Mångfald och flexibilitet i renovering och bevarande av arkitekturen
  • Behovet av Kulturinstitutioner.

Slakthusområdet – En kulturlivsundersökning (pdf, 19 MB, nytt fönster)

Staden där vi möts - Arkitektur och kultur i det offentliga rummet

I den starka förändringstakt som nu råder av den fysiska miljön i Stockholm är det avgörande att arbeta medvetet med de sociala värdena i stadens offentliga rum. I rapporten redovisas vad staden gör för att utveckla det offentliga rummet och vad Stockholms stad behöver göra för att utveckla stadsrum som främjar såväl social sammanhållning och trygghet, som en mer levande och attraktiv närmiljö för medborgare i hela staden.

Staden där vi möts - Arkitektur och kultur i det offentliga rummet (pdf, 3,2 MB, nytt fönster)

Kulturnärvaro – inspel till boende och stadsmiljö

Rapporten handlar bland annat om hur stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen i samverkan kan utveckla och förbättra förutsättningarna för kulturen i olika delar i staden.

Rapporten föreslår åtgärder för att förbättra förutsättningarna för kulturen i sig och för att öka attraktiviteten och tryggheten samt främja det sociala samspelet i det offentliga rummet.

Kulturnärvaro – inspel till boende och stadsmiljö (pdf, 4,8 MB, nytt fönster)

Tillfällig arkitektur ger plats för kultur

Inspirationsskriften visar hur tillfälliga strukturer kan öppna nya möjligheter för kulturskapare och stockholmare. Även det tillfälliga kan stärka gemenskap, möta olika gruppers behov och visa riktningar mot en demokratisk och rättvis tillgång till stadens rum.

Tillfällig arkitektur skapar en form av mobilitet i sig själv men också hos de som tar del av den. Människor rör sig mer i staden för att besöka nya platser eller stanna upp för kulturmöten i vardagens offentliga rum.

I skriftens sammanfattning anges tre nyckelfunktioner som tillfällig arkitektur bidrar till samt en viktig förutsättning:

  • Aktiverar platser
  • Bygger gemenskap mellan olika grupper
  • Skapar kulturnärvaro
  • De publika rummen och de som råder över dem ska vara väl förberedda på att ta emot och stärka initiativ.

Tillfällig arkitektur ger plats för kultur (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Uppdaterad